BRAVO PRIMA

POPIS PRODUKTU

BRAVO PRIMA je polodisperzná farba na vnútorné steny s vynikajúcou krycou schopnosťou a vysokou belosťou.

POUŽITIE:

Podklad musí byť suchý, čistý a pevný. Farba sa nanáša valčekom alebo štetcom v dvoch vrstvách v intervale 4-6 hod. Pred aplikáciou farby odporúčame aplikáciu nános SIMPRA akrylovej impregnácie. Neodporúčame aplikáciu pri teplotách pod 5 °C a nad 35 °C .

RIEDIDLO:

čistá voda 10-15%. Pre tónovanie je možné použiť tónovacie farby KEMOTON alebo tónovací systém TOP MIX.

VÝDATNOSŤ:

5-6 m2/l v dvoch vrstvách.

SKLADOVANIE:

Originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5 °C do +25 °C, suchý priestor) je výrobok upotrebiteľný do dátumu uvedenom na balení.

Zneškodňovanie:

Obal je potrebné dokonale vyprázdniť. Zvyšky zmesi a obaly odovzdajte  osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi alebo na recykláciu. NESMIE ZAMRZNÚŤ!
Pred použitím si prečítajte technické informácie.
EU VOC: hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (Kategória A/a): 30 g/l; obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 15 g/l.